Fortellinger om kyst-Norge

Frem mot grunnlovsjubileet i 2014 vil det bli utarbeidet flere nasjonale rammefortellinger under overskriften Fortellinger om kyst-Norge. Dette skjer i samarbeid med Nasjonalt museumsnettverk for fiskerihistorie og kystkultur, og Nasjonalt museumsnettverk for sjøfart og Fyrnettverket. Heftene er til salgs for kr. 30,- og kan bestilles ved å kontakte Kystmuseet Hvaler på kystmuseet@arkiv2.ostfoldmuseene.no. Per i dag er det utgitt totalt syv hefter. fortellinger-om-kystnorge-hefte7HVAL, VEID, FANGST OG NORSKE KYSTER – Linjer i norsk hvalfangsthistorie (2010) Her blir hvalfangstens historie fulgt fra de eldste tiders fangst med enkle midler og nyttiggjørelse av strandede hvaler, til den ekspansive utviklingen av industrialisert hvalfangst både ved norskekysten og ved fjerne kyster i Sydishavet, og de konsekvenser dette fikk.     ÅKEREN KAN ÒG VÆRE BLÅ – Et riss av havbruksnæringens utvikling i Norge (2010) Fortellingen gir hovedlinjene i norsk havbruksnærings utvikling.       VERDENS FRAKTEMENN – Norsk internasjonal skipsfart gjennom tusen år (2009) Heftet trekker opp noen hovedlinjer i utviklingen av norsk sjøfart til fremmede i land fra vikingtiden til våre dagers internasjonale skipsfart.       DEN NORSK-ARKTISKE TORSKEN OG VERDEN – Torskefisket historie (2009) Fortellingen presenterer de lange linjer i norsk fiskerihistorie. Fisket etter skreien, den norsk-arktiske torsken, har foregått så lenge det har bodd mennesker på norskekysten. Det var også torskefisket som først ga opphav til norsk fiskeeksport for nesten tusen år siden, da utførselen av tørrfisk fra Norge til markedene i England og på kontinentet tok til. Ferskfisk og frossenfisk er nye måter å bearbeide og eksportere torsk, som primært har kommet til i det siste hundreåret.   RIKSVEI NR. 1 – Et lite land, langt mot nord (2009) Riksvei nr. 1 er en beretning om hjelpemidler for sjøfarende fra varder og de første fyrene med kullbluss til dagens elektroniske satelittnavigasjon. Fortellingen viser at det samlede tilbudet av maritim infrastruktur har vært og fremdeles er en forutsetning for bruk av sjøveien som transportåre og derved også for økonomi- og samfunnsutviklingen i kyst- og havlandet Norge.     RESSURSAR TIL LÅNS – Sild og anna pelagisk fisk (2009) Heftet gir et historisk tilbakeblikk på det rike fisket etter sild og andre pelagiske fiskearter. Dette fisket ar virket formende for norske kystbygder, byer og tettsteder og har satt et sterkt preg på næringsliv, teknologisk utvikling, matskikker og ellers hatt bred kulturell påvirkning.     KYST- OG HAVLANDET – Kyst-Norge i et historisk perspektiv (2009) Heftet gir en overordnet beskrivelse av kystnæringene, deres forutsetninger i landskap, farvann og naturressurser, og betydningen de har hatt for økonomisk vekst, levemåte og kulturelle ytringer.