Denne "sleden" drar man etter båten og fanger bunndyr som lever på bunnen av innsjøen. Foto: Ragnar Kasbo.

Feltkurs i biologi

Hovedmålet for opplegget er å undersøke et ferskvannsøkosystem, og bli kjent med undersøkelsesmetoder, abiotisk miljø og plante-/dyreliv i ferskvann. Dette gjøres ved at elevene selv får gjennomføre ulike ferskvannsundersøkelser i Rødenessjøen. Museet disponerer alt nødvendig utstyr for en limnologisk og biologisk undersøkelse.

Elevene deles inn i grupper som utforsker følgende tema:

1. Det abiotiske miljø.

Elevene gjennomfører målinger av viktige abiotiske faktorer i vannet, som temperatur, pH, ledningsevne, kalkinnhold og oksygeninnhold. Resultatene føres inn i en tabell. Det tegnes kurver som viser hvordan de ulike størrelsene varierer, og elevene utfordres til å trekke konklusjoner på grunnlag av resultatene.

2. Plankton

Det tas planktonprøve med planktonhov, og prøven fikseres i etanol og kan undersøkes enten på museets klasserom eller når elevene er tilbake på skolen.

3. Dyreliv i strandsonen

Her blir elevene kjent med dyrelivet i Rødenessjøen, som har et meget stort biologisk mangfold. De utfordres til å utforske steder hvor det er tett vegetasjon eller steinete strender, hvor vanndyrene kan gjemme seg under steinene. Dyra legges på glass med sprit og tas med til skolen, eller kan eventuelt undersøkes samme dag på museet dersom tida tillater det.

4. Planter i vannet og i strandsonen

Elevene samler planter som flyter i vannet og planter som vokser langs stranda, og bør bli kjent med de forskjellige økologiske plantegruppene og lære navnet på noen av artene.

5. Fisk

En gruppe får i oppgaver å trekke garn. Fiskegruppa tar også fisken ut av garnene, og fører regnskap over garntype (maskevidde), hvor dypt de står, og arter og antall pr. art som fanges i hvert garn. Alle gruppene må se på garnfangsten og bestemme de ulike fiskeartene.

6. Bunndyr

Bunndyr fanges ved at en bunntrål trekkes langs bunnen på ca. 30 m dyp. Elevene vil her bli kjent med en gruppe sjeldne krepsdyr som kalles istidskreps. Dersom det er ønskelig med flerdagsopplegg, kan det f.eks. være en dag med ferskvannsøkologi, og en dag med terrestrisk økologi, gjerne med fokus på botanikk, siden Ørje med omgivelser har en spesielt rik flora. En annen mulighet er fokus på fugl, og da vil Gjølsjøen like sør for Ørje være et naturlig valg.

Etterarbeid: Mange av prøvene som elevene tar i løpet av ekskursjonen er det mulig å ta med tilbake til egen skole, slik at de kan undersøkes nærmere.

Fra Kunnskapsløftet:

Etter vg2/REA3001gjennomføre eit større feltarbeid og nytte biologiske metodar til å samle inn, kartleggje og utforske ulike typar organismar og leggje fram resultata frå undersøkinganeEtter vg3/REA3002planleggje og gjennomføre eit større feltarbeid med ei undersøking av biotiske og abiotiske faktorar i eit økosystem, og vurdere og presentere resultata med og utan digitale verktøy

Nivå: Videregående

Tilgjengelig: På forespørsel ved kapasitet

Varighet: Minimum en dag

Kapasitet: 15 elever

Fag: Naturfag, biologi

Kontakt: Desiree Nævdal  tlf. 47977730