Årsrapport 2015, fremhevet bilde
Årsrapport 2015 foreligger og kan lastes ned her.

Årsmelding 2015

Årsmelding for 2015 foreligger nå og kan lastes ned som PDF.

Under kan du lese forordet.

Stiftelsen Østfoldmuseene er resultatet av fylkets andre konsolideringsrunde og 2015 er stiftelsens sjette driftsår. De museene som deltok i den første runden, da stiftelsen Østfoldmuseet ble stiftet

i 2006, har vært i omstilling i ti år nå. Fremdeles jobber vi med å skape helhetlige planer, oppslutning rundt fellesskapsløsninger og en felles identitet. Den nasjonale museumsreformen skulle ikke bare skape større, administrative enheter med sterkere økonomi og mer profesjonelle museer. Den hadde også som mål å ivareta den lokale forankringen. Museene vil alltid ligge der de ligger og må ha bemanning der de er. Dette faktum, ved siden av det organisatoriske grepet som gir eierstyrene en rolle i den nye stiftelsen med mandat til å være med på viktige avgjørelser innenfor samlingsforvaltningen som eiere av samlingene, gjør at det kan være vanskelig å få et samlende styringsgrep om virksomheten i tråd med de årlige styringsdoku- mentene fra Kulturdepartementet. Dette oppleves som en tilbakevendende utfordring.

Det er likevel veldig mye positivt som foregår i Østfoldmuseene. Vi jobber kontinuerlig for å ta ut synergieffekten av den nye organisasjonen, og har
i 2015 lagt det første driftsåret med ny organis- asjonsmodell bak oss. Aktiviteten og antall tilbud
i Østfoldmuseenes regi har aldri vært større enn i 2015. Årsmeldingens vedlegg viser oversikter over alle skoletilbud, arrangementer, forskningstiltak og utgivelser gjennom året. Denne listen blir lengre for hvert år. Arbeidsinnsatsen og motivasjonen blant de ansatte videreføres med samme styrke som i

tidligere år. Det er mange store arrangementer som allerede er planlagt for neste år. Ordningen med å gi ut et årsprogram for Østfoldmuseene stiller krav til god planlegging, og det er mange store arrange- menter som allerede er planlagt for neste år. Nå som utgivelsen av et årsprogram begynner å bli innarbei- det, ser vi at det strukturerte arbeidet innenfor programarbeidet gir gode resultater. Tiltaket med å samle håndtverkerne i en driftsavdeling har gitt stor uttelling på omfanget av bygningsvedlikeholdstiltak. I tillegg har vi hatt mange, større bygningsbevarings- arbeider utført av eksterne firmaer i gang i 2015. Det er en god utvikling.

Gunn Mona Ekornes /ledergruppa 15.02.2016