To menn utenfor gammel fabrikkbygning
Egil Thømt (tv) og Jan Eilert Bjørnstad guidet meg gjennom det tidligere Moss Verft & Dokk på en tåkefylt gråværs formiddag. Foto: Camilla Gjendem

Befaring om bevaring på Værven i Moss.

Som Moss by- og industrimuseums representant i en arbeidsgruppe som bistår byantikvar Berit Kolden med faglige vurderinger i rulleringen av Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap Moss 2009 -2021, og med tanke på hva som bør bevares av de siste rester av industriminner fra tidligere Moss Verft, ble jeg guidet på gamle tomter av Jan Eilert Bjørnstad og Egil Thømt fra museets «Værvengruppe».

Heldigvis lever industrien her enda gjennom konstruksjonsarbeidet på Wärtsilä Moss og produksjonen på Aker Solutions.  Men flere av bygningene og spor av tekniske installasjoner er borte, og noen av de gjenværende bygningene har endret funksjon. Derfor er det viktig allerede nå å bestemme hvilke spor av industrihistorien fra Værven som bør tas vare på for fremtiden.

Moss Mekaniske Verksted

To menn utenfor verkstedet

Moss Mekaniske Verksted, bygning 5229, ruver til venstre med en gang du kommer inn gjennom porten fra Værftsgata.  De karakteristiske bygningene med buede frontfasader i hvitkalket tegl og betong er noe å ta vare på i seg selv, eller alternativt la frontfasadene inngå i et nytt konsept i en ny bygningskropp. Værftsgata gikk tidligere tvers gjennom området til Moss Værft & Dokk til hovedporten i nord. Herfra gikk ferdselen videre oppover Krabben.

Kjølekonserven

Fabrikkbygninger

Tvers overfor «Mekken» mot havna ser vi for øvrig Kjølekonserven som ble kjøpt opp av Moss Verft tidlig på 1970-tallet og omgjort til sveiseskole. Det bør vurderes å bevare denne fine funkisbygningen i rød tegl. Sammen med den gamle Persilfabrikken lenger sør i Værftsgata utgjør disse et helhetlig industrihistorisk bygningsmiljø som fortjener å bli tatt vare på. Begge disse bygningene er fra samme periode og forteller om den optimismen som rådde i Moss på slutten av mellomkrigstida, under og etter krigen 1940-1945.

Beddingen og administrasjonsbygget

Vi rusler videre på Værventomta nordover langs den tidligere beddingen der de historiske sporene nå er glimtvis å se gjennom jernskinnene i bakken. Disse skinnegangene ledet de store kranene fram og tilbake, noen jernvekter står enda «oppmarsjert» langsetter skinnene som ligger nærmest bygg 5201. Her var det gamle plateverkstedet som senere ble sammenbygd med administrasjonsbygget  med adresse Værftsgaten 13.

Verkstedbygningen

To menn i samtale foran verkstedbygningen

Jan Eilert og Egil minnes de karakteristiske teglsteinsbygningene Smia og Snekkerverkstedet lengst nord på området som dessverre ble revet for noen år siden. En liten trøst er det at den lange teglsteinsbygningen 5204, som rommet Motorverkstedet i den sørlige enden og Dreiverkstedet i den nordlige enden, fremdeles eksisterer. Verkstedbygningen står stolt oppreist bak den gamle Trafoen som er bygd i samme karakteristiske teglstein i rustrød fargevalør.

Vinduer med jernsprosser

Vinduer med jernsprosser

På denne gråværsdagen i april er det et ekstra levende spill i vindusglassene i de gamle vinduene hvor alle jernsprossene er intakte.  De store vinduene på alle fasader i  verkstedbygningen var et bevisst bygningsmessig grep for å slippe mest mulig  dagslys inn i de store produksjonshallene, noe som gjorde de ansattes arbeidsdag litt lettere.

Støperiet

Gammel teglstensbygning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygning 5239 med den flotte skorsteinen som skyter opp mot himmelen, er opprinnelig den gamle transportsentralen i Moss. Denne ble først kjøpt opp av «Mekken» og senere omgjort til Støperi. Den bygningen burde absolutt bevares. Om ikke annet er den unike fasaden langs Øisteins gate er vel verd å ta vare på!

 

Fotograf: Camilla Gjendem

Moss by- og industrimuseum gir jevnt og trutt innspill til kommunen og fylkeskommunen om bevaring av kulturminner i Moss. I de siste årene har det blitt mye fokus på bevaring av industriminner fra byens tidligere hjørnesteinsbedrifter som er blitt nedlagt eller der produksjonen er flyttet ut av landet. Trykk på knappene under for å lese mer om bevaring av industriminner i Moss.