Østfoldmuseenes skriftserie nr. 6, Istidsinnvandrere

Østfoldmuseenes skriftseriehefte nr. 6 har fått navnet Istidsinnvandrere og tar for seg de sjeldne istidskrepsene i Haldenvassdraget. Heftet kan kjøpes i våre museumsbutikker eller bestilles ved å rette en henvendelse til postmottak@arkiv2.ostfoldmuseene.no. Pris er kr. 50,- pr stk.

Østfoldmuseeene – Haldenvassdragets Kanalmuseum er Østfoldmuseenes eneste natur- og kulturhistoriske museum. Museet skal bidra til å spre kunnskap om vassdraget og det biologiske mangfoldet der. Det rike dyrelivet, det skjøre samspillet og de usnlige hemmelighetene i naturen har blitt et varemerke for museet. Med blikket rettet mot fremtiden ønsker Kanalmuseet å fremme vern av naturen – i all dens mangfold og sårbarhet. På museet kan publikum studere de sjeldne istidskrepsene på nært hold, og publikum kan leie kano og utforske vassdraget på egenhånd. Ingvar Spikkeland jobber med med kartlegging og overvåkning av vannkvalitet og biologisk mangfold i området og rapporterer i Vannområdet Haldenvassdraget. Hans forskning gir underlag for utstillingene og til formidlingsarbeidet ved museet og er et vesentlig bidrag til Østfoldmuseenes forskningsaktivitet. I september 2012 arrangerte museet og Fylkesmannen i Østfold – miljøvernavdelingen en konferanse om istidskreps på Haldenvassdragets Kanalmuseum. Istidskreps er en gruppe sjeldne krepsearter som lever i dype innsjøer på Østlandet og på Jæren. De fleste kjente lokalitetene ligger i Østfold, Akershus og sørøstre deler av Hedmark. Halvparten av artene står på den norske rødlista. De er følsomme for forurensning og forsuring og er dermed gode indikatorer på miljøforholdene i vassdragene der de lever. Det er derfor en viktig forvaltningsoppgave å følge med bestandutviklingen til disse interessante dyrene, snoe som hittil har vært lite påaktet. Østfoldmuseene er takknemlig for arbeidet Ihngvar Spikkeland, Gösta Kjellberg og Jens Petter Nilssen har lagt ned for å formidle historien om istidsinnvandrerne for oss.

Vi er glad for å kunne spre denne kunnskapen til mange lesere gjennom vår skriftserie.

Heftet kan kjøpes i våre museumsbutikker eller bestilles ved å rette en henvendelse til postmottak@arkiv2.ostfoldmuseene.no. Pris er kr. 50,- pr stk.

Skriftserie nr. 6, "Istidsvandrere"

Skriftserie nr. 6, «Istidsvandrere»