Bilde av avisutklipp fra Fagforeningsarkivene
Samvirkende fagforeninger planla 1. maifeiringen i 1922 fra midten av april. Resultatet ble som annonsen viser demonstrasjonstog, folkefest og familiefest. I følge regnskapet ble det solgt roser, og det var utgifter til utlodningskaker, trykking av sanger og 1. maitegn til arrangementskomitéen. Annonse for 1. mai feiringen i Halden 1922, fra arkivet etter 1. maiforeningens styreprotokoll 1922-1930

Fagforeningsarkivene ved Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger

Fagforeningsarkivene er en av hjørnestenene i den omfattende arkivsamlingen på vel 2,4 hyllekilometer som forvaltes ved Halden historiske Samlinger. De står i sammenheng med andre arkiver fra arbeiderbevegelsen generelt, som for eksempel arbeidersamfunn, kooperasjoner, sykekasser, kulturelle foreninger, folketshus-foreninger og politiske partier og lag.

Slike arkiver går tilbake til 1860-årene. For å belyse ulike næringer og industrialderens arbeidsvilkår og organisasjonsformer har det blitt lagt vekt på å samle inn fagforeningsmateriale. Totalt er det omkring 18 hyllemeter fagforeningsarkiver. Mange fagforeninger hadde i tillegg til åpenbare oppgaver med rettigheter og velferd en skolerende funksjon. Dette viser seg ofte direkte i arkivmaterialet der møter er protokollført og taler er nevnt. Arkivene dokumenterer derfor også denne viktige siden av organisasjonsarbeidet. Ulike næringer og yrkesgrupper er representert i fagforeningsarkivene: Bekledning, jord- og sten, handel- og kontor, jern og metall, reiseeffekt og portefølje, kommunal drift, lossing og lasting, malere, murere, møbelsnekkere, bygningsarbeidere, sag- tomt- og høvleriarbeidere, skotøyarbeidere, tekstilarbeidere, sagarbeidere og sliperiarbeidere. De fleste arkivene er fra mellomkrigstiden eller senere. Spesielt mange, eldre og sammenhengende arkiver er bevart etter stenhuggerforeninger, f.eks. fra Fagerholt, Liholt/Bakke, Hov/Torp, Holt og Ystehede, de eldste fra 1890-årene. Av omkring 50 forskjellige fagforeningsarkiver utgjør stenhuggerforeningene omtrent en tredel.

Samvirkende fagforeninger planla 1. maifeiringen i 1922 fra midten av april. Resultatet ble som annonsen viser demonstrasjonstog, folkefest og familiefest. I følge regnskapet ble det solgt roser, og det var utgifter til utlodningskaker, trykking av sanger og 1. maitegn til arrangementskomitéen. Halden historiske samlinger – arkivet etter 1. maiforeningen, styreprotokoll 1922-1930

Halden faglige samorganisasjon er representert med sitt arkiv fra starten i 1924 og 1. mai-komitéen fra starten i 1922. I tillegg kommer arkiver etter klubber ved produksjonsbedrifter som Cathrineholm, Rieber & Søn og Haraldssøn, og foreninger for funksjonærer og mer frie yrker (lærere fra 1880-årene, sivilingeniører, damefrisører og kommunerevisorer). Foreninger som har hatt eller fått karakter av næringsforeninger, som håndverkerforeningen og sjømannsforeningen, begge fra siste halvdel av 1800-tallet, finnes også i samlingene. Fagforeningsarkivene er på lik linje med annet arkivmateriale tilgjengelig for interesserte. Vi vil gjerne supplere samlingen, og har grunn til å tro at det ligger mye spennende og viktig stoff rundt på loft og i kjellere. Hvor er for eksempel protokollene for Samorg i Halden mellom 1936 og 1966? Hva med protokollene fra foreningen som dessverre måtte legge ned i fjor? Bli med i jakten, og kontakt oss. Arkivar ved Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger: James Ronald Archer, tlf. 69 17 80 37, jamarc@arkiv2.ostfoldmuseene.no

Bilde av rim fra Fagforeningsarkivene

Sekretæren i Liholt stenhuggerforening L. M. Jonson fikk en kreativ raptus etter styremøtet 5. november 1899 og noterte ned forhandlingene på rim. I alminnelighet er referatene skrevet med langt mindre inspirasjon, men like fullt svært dekkende for virksomheten, og gjerne på svensk. Halden historiske Samlinger – arkivet etter Liholt stenhuggerforening, styreprotokoll 1897-1900