Ny strategiplan for Østfoldmuseene 2017-2027

Østfoldmuseene lanserer i disse dager ny strategi med underliggende fagplaner for forvaltning, forskning og formidling fram mot 2027. Vi gjør Arbeid til overordnet tema, og vil vise hvordan arbeid har formet menneskers hverdag i enhver tid. I neste tiårsperiode vil vi gi arbeid en større plass i våre samlinger, i vårt forskningsarbeid og i måten vi formidler dette på. Østfoldmuseene vil se Østfold i verden og verden i Østfold, styrke frivilligheten og søke nye samarbeidspartnere.

I 2015 gjennomgikk museet en omfattende omstrukturering og styret ba administrasjonen om å lage en ny strategi tilpasset nye muligheter og struktur. 14. mars 2016 kunne ledergruppa presentere et utkast til Strategiplan for styret i Østfoldmuseene som de fikk tilslutning til. Fra mai til september ledet koordinatorer for formidling, forvaltning og forskning hver sine breitt sammensatte arbeidsgrupper hvor de ansatte deltok i utformingen av en forskningsplan, en formidlingsplan og en forvaltningsplan for perioden 2017-2027. I oktober og november 2016 førte koordinatorene hver sin plan i pennen, la den ut til høring hos alle ansatte og behandlet innspillene i samarbeid med ledergruppa. Styret vedtok planen i sitt møte 13. desember 2016.

Vår nye strategi og overordnede planverk er en svært gjennomarbeidet plan med dyp og grundig forankring i gjeldende stortingsmelding, våre tildelingsbrev fra staten og fylkets museumsplan, de ansatte og ledergruppa i Østfoldmuseene. Planene er et rammeverk, og fremover vil vi måtte tilpasse og revidere underliggende styringsdokumenter og rutiner. Løpende oppgaver vil endres, pågående prosjekter revideres og nye prosjekter vurderes opp mot det nye planverket. Ny markedstrategi med målgruppekartlegging, forretningsplan, langsiktige budsjetter og en kartlegging av potensielle samarbeidspartnere vil utarbeides fra 2017. Målet er å utnytte Østfoldmuseenes potensial som opplevelsesbedrift innenfor rammene av strategien.

Hele planen består av fire dokumenter. Del en gir en oversikt over hvordan vi vil arbeide for å nå våre mål fram mot 2027. Her finnes også de overordnede målene for forvaltning, forskning og formidling, samt prinsippene for vår innsamlingsstrategi. I del en finnes også en beskrivelse av fem prioriterte tematiske satsningsområder under «Arbeid i Østfold». De tre fagplanene våre ligger som selvstendige dokumenter under strategien og kan leses hver for seg. Lesere som likevel velger å lese dem i sin helhet vil se hvordan vi har bestrebet oss på å vise at «samlingsforvaltning skal ha formidling og forskning som mål, og formidling og forskning skal baseres på samlingsforvaltning».

Last ned strategiplan >>