De små arkeologene sitter på rekke og rad. Foto HBL

Jakten på Storedal

«Jakten på Storedal» er et DKS-tilbud på Storedal Kultursenter i nyere drakt.
Den Kulturelle skolesekken på Storedal er i samarbeid med KisS, og i anledning Magnus den Blindes 900 års jubileum og senterets kommende 50 års jubileum vil vi de kommende årene fokusere på stedets egenart, og formidle dette for Sarpsborgs 5.trinn.
Som mennesker inngår vi en historisk sammenheng, og historien har preget samfunnsutviklingen. Opplegget «Jakten på Storedal» vil derfor vektlegge refleksjon over hvordan historien har utviklet seg med tanke på materialutvinning og – utnytting fra steinalderen frem til i dag. Den grunnleggende materialforståelsen vil derfor være elementært i opplegget for å forstå hvordan fortidsmenneskene utnyttet naturen. På den måten vil opplegget kunne påvirke til bærekraftighet og forstå forholdet mellom naturen og det menneskeskapte; hvordan påvirker vi og former våre omgivelser? Gjennom en øvelse i materialforståelse må elevene bruke den taktile sansen få kjenne på råstoffer som ble brukt til utvinning i fortiden, og vil de bli utfordret til å diskutere historiske likheter og forskjeller.
Storedals historiske beliggenhet og betydningsfulle kulturlandskap er et viktig tema denne dagen, men vi vil også vektlegge stedets funksjon i Erling Stordahls ånd. Hageanlegget er spesielt tilrettelagt for synshemmede, en viktig del av opplegget er «Lær å se med tankene» var et av Stordahls viktigste motto. På Storedal Kultursenter er derfor kunst og naturopplevelser sentrale elementer, og appell til alle våre sanser, elevene skal derfor gå gjennom sansestasjoner oppdelt i grupper. Viktige spørsmål her blir: Hva er sanser, hva sanser vi og hvilke sanser har vi? Her kommer materialenes form inn som en sentral del, og beskrivelsen av dem. Hva er annerledes for blinde? Hva er form? Og hva er spesielt tilrettelagt for synshemmede i våre hverdagslige omgivelser?
Dagen avsluttes, etter en halvtimes lunsj, med den populære arkeologiske utgravingen hvor material- og formforståelsen igjen skal være en sentral del. Her skal elevene derfor kunne identifisere råstoffer og kunstnerisk utvikling som brukt i de to foregående øvelsene samtidig som de får et innblikk i en arkeologs hverdag.
Målet med dagen er at elevene gjennom arbeidet skal forstå naturens verdi og appellere til deres historiske oversikt og innsikt, og forhåpentligvis stimulere til refleksjon og nysgjerrighet. Vi vil derfor oppfordre lærerne til både for- og etterarbeid i form av refleksjon av bærekraftighet og fokusere på hvilke sanser vi mennesker har og hvordan våre omgivelser kan være spesielt tilrettelagt for synshemmede. Gjennom disse aktivitetene vil vi vektlegge at alle skal føle mestring og at alle elevene skal føle seg sett.

Høsten 2017 skal prosjektet avvikles i uke 35-39
Program for dagen (med forbehold om små endringer):
Del 1
Kl. 09.00. Oppmøte på Storedal Kultursenter med informasjon om dagens innhold. Den historiske presentasjonen vil foregå ute i anlegget med bruk av årets fotoutstilling, om materialer og utvikling fra steinalderen til i dag. Hvordan levde menneskene, hvordan kan vi lære noe om hvordan de levde i forhistorien? Her vil vi vektlegge dialogbasert undervisning. Det vi går igjennom her vil bli relevant resten av dagen.
Del 2
Kl. 09.45. Øvelse i material- og kunstforståelse hvor sansene vektlegges – lek og lær. Råstoffene er jernmalm hentet fra bekkefar, tinn, stein, og kobber – som elevene må identifisere i sansebokser, -hagen og skulpturer ved hjelp følesansen. Her blir klassene delt inn i mindre grupper med 3-5 elever på hver gruppe.
Kl. 10.45 Lunsj (husk matpakke og drikke)
Kl. 11.15. Gjennomgang av fasit for sanseøvelser og forberedelser til arkeologisk utgraving.
Del 3
Kl. 11.30 Arkeologisk utgraving fundamentert i materialforståelsen og kunst. Her deles elevene i 2-3 grupper (avhengig av elevtall). Det er ca. 30 min på hver post, og alle elever får prøve hver enkelt post.
1. Utgraving
2. Solding og finrengjøring
3. Material-, utvikling og formforståelse. Identifisere råstoffer og kunstnerisk utvikling.
Kl. 13.00 Opprydding av hver post, og alle må være med.
Kl. 13.15 Oppsummering av dagen. Hvordan har det vært, hva har vi lært og hva har vi gjort.
Kl. 13.30 Hjemreise

Fra 2017 er opplegget noe endret for å formidle stedets egenart ytterligere og for å gripe an samtiden – vi skal derfor jakte på Storedals historie. Barna får tilbringe en hel dag ute i naturskjønne omgivelser og får oppleve et område med røtter langt tilbake i historien. Storedal Kultursenter er et flott frilufts- og kulturanlegg som barna storkoser seg i. De syntes det er spesielt moro å lære historie gjennom praktisk arbeid, de får et unikt innblikk i vår forhistorie samt synshemmedes utfordringer i hverdagen. Dette er noe alle kan være med på.
Vi har hatt besøk av klasser med elever med forskjellige handikap, og vi prøver alltid å få alle elevene med på utgravingen. Dette har vi så langt fått til, og har dere barn som trenger spesielle tilpassinger, så bare gi beskjed, så vil vi gjøre vårt beste for at barnet skal få være med på alle aktiviteter.

Opplegget er fundamentert i ulike læreplaner og kompetansemål:
Utforskaren
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
• Formulere spørsmål om samfunnsfaglege tema, reflektere og delta i fagsamtalar om dei

Historie
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
• Bruke omgrepa fortid, notid og framtid om seg sjølv og familien sin
• Samtale om korleis steinalderfolk levde som jegerar og samlarar og fantasere om dei første menneska som kom til landet etter istida
• Beskrive hovudtrekk ved bronsealderen og jernalderen og gjere greie for korleis jordbruket forandra levemåten i Noreg og Norden

Naturfag
En viktig del av allmennkunnskapen er å kjenne til at naturvitenskapen er i utvikling, og at forskning og ny kunnskap i naturvitenskap (…) har stor betydning for samfunnsutviklingen og for livsmiljøet.
Kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen kan fremme viljen til å verne om naturressursene (…) og bidra til bærekraftig utvikling.
(…) Dette kan bidra til å utvikle kreativitet, kritisk evne, åpenhet og aktiv deltakelse i situasjoner der naturfaglig kunnskap og ekspertise inngår. Varierte læringsmiljøer, som feltarbeid i naturen, eksperimenter i laboratoriet og ekskursjoner til museer, vitensentre og bedrifter, vil berike opplæringen i naturfag og gi rom for undring, nysgjerrighet og fascinasjon.

Kunst og håndverk
Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte gjenstandene inngår i de fleste områdene av livet vårt og er helt nødvendige for vår eksistens. Kunst, gjenstander og nytteprodukter kommuniserer tanker og ideer, forteller om sosial status, livssyn, makt og tilhørighet, hvem vi er, og hvor vi hører hjemme. Den estetiske dimensjonen står sentralt i barn og unges hverdag og utgjør et grunnlag for deres valg og ytringer.
Faget kunst og håndverk bærer i seg ulike tradisjoner, fra håndverkernes solide materialkunnskap. Opplevelse av kunst (…) bevisstgjøring om kulturarven i et globalt perspektiv utgjør sentrale sider ved faget. Dette arbeidet omfatter bruk av tradisjonelle og nyere materialer, redskaper og teknikker. Kunnskap om form, farge og komposisjon er avgjørende for å lage produkter som fungerer, og for å framføre visuelle budskap på en hensiktsmessig måte. Kunnskapen kan bidra til personlig utvikling som er en forutsetning for målrettet kreativ idéutvikling, visuell kommunikasjon
Visuell kommunikasjon
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer
• Undersøke, visualisere og presentere hvordan enkle bruksgjenstander har fått sin form, fra idé til ferdig produkt

Kunst
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• Bruke elementer fra helleristninger til antikken som utgangspunkt for eget skapende arbeid
• Samtale om hvordan kunstnere i ulike kulturer har visualisert natur og benytte dette som utgangspunkt for eget arbeid
• Samtale om sin opplevelse av samtidskunst

Nivå:  5. trinn

Tilgjengelig: august og september gjennom Den kulturelle skolesekken – Sarpsborg

Varighet: en skoledag. 09.00 – 13.30

Kapasitet: 30 elever

Fag: Samfunnsfag

Kontakt: Eileen Jahren Eriksen   tlf. 479 77 780/959 47 579

Navn: Jakten på Storedal Nivå: 5. trinn Tilgjengelig: august og september gjennom Den kulturelle skolesekken – Sarpsborg Varighet: en skoledag. 09.00 – 13.00 Kapasitet: 30 elever Fag: Samfunnsfag Kontakt: 69 11 56 50 / heglin@arkiv2.ostfoldmuseene.no